Welcome Home 
Edge of Earth & Sky

Edge of Earth & Sky

Yoga Retreat

Edge of Earth & Sky

Edge of Earth & Sky

Yoga Retreat

Edge of Earth & Sky

Edge of Earth & Sky

Yoga Retreat

Edge of Earth & Sky

Edge of Earth & Sky

Yoga Retreat

Edge of Earth & Sky

Edge of Earth & Sky

Yoga Retreat

Event with Andrea Spacek

Edge of Earth & Sky

Edge of Earth & Sky

Yoga Retreat

Thai Message Workshop w/ Andrea

Thai Message Workshop w/ Andrea

Thai Message Workshop w/ Andrea

Thai Message Workshop w/ Andrea

Thai Message Workshop w/ Andrea

Thai Message Workshop w/ Andrea

Teacher Training 2017

Teacher Training 2017

EW Teacher Training Group 2017

EW Teacher Training Group 2017

Thai Message Workshop w/ Andrea

Thai Message Workshop w/ Andrea

East Wind Yoga in Auburn 

922 Lincoln Way 

Auburn, CA 95603 

East Wind Yoga in Roseville

210 Riverside Ave 

Roseville, CA 95678